СЕРТИФИКАТИ, ЗАЩИТЕНИ ОТ КАН


iso_18001_copy_640

iso_9001_copy_640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iso_14001_copy_640

 

 


 

certificate_bkdmp_2013_g_640

 


dsc_9512_640_01


 

 

iso_9001_iso_14001__ohsas_18001_640


provereni_bg_mebeli

Повече за инициативата Проверени Български Мебели можете да намерите тук: http://www.timberchamber.com/pages/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0

“КАН Учтехспорт България” ООД

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА  РЪКОВОДСТВОТО НА „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ”  ООД

 

ЗА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО , ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Ръководството на КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ   ООД се ангажира с поддържане и непрекъснато подобряване  качеството на предлаганите продукти при пълно  задоволяване изискванията на клиентите и обществото.  Ефективното управление на здравословните и безопасни условия на труд  и  минимизиране  на  вредните  въздействия  върху  околната  среда  са  част  от  цялата политика и стратегия на фирмата.

Ръководството приема да спазва приложимите законови и други доброволно приети изисквания, отнасящи се до създаване на продуктите, здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда.

Ръководството поема ангажименти за изпълнение на:

 

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

- осигуряване на съвременни ефективни и качествени услуги, адаптирани към условията  на  свободния  и  конкурентен  пазар  с  качество,  отговарящо  на  настоящите  и бъдещите изисквания на клиентите и на изгодна цена;

- осигуряване на приоритет на качеството в дейността на всички служители;

- да удовлетворява изискванията на  клиентите,   съгласно       договорените         условия         и действащата нормативна уредба;

- ефективна организация  на  управление  на  фирмата,  чрез  която  да  се  осъществява гъвкаво и бързо реагиране при промяна на условията на пазара;

-  контрол и спазване на техническите правила и норми, безопасносна  работа и опазване на околната среда;

-  точност,  отговорност   и  експедитивност,  постоянен  контакт  с  клиента,  коректност  и стриктно изпълнение на поетите ангажименти при спазване законовите разпоредби.

 

 

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

-  осигуряване  и  поддържане  на  безопасна  работна  среда,  без  риск  за  здравето  на работниците и другите заинтересовани страни, имащи отношение към дейността;

-  постигане съответствие и постоянно спазване на приложимите правни и други изисквания,

които сме приели да изпълняваме, относно здравословни и безопасни условия на труд;

-  намаляване на рисковете от трудови злополуки до минимум или до приемлив риск;

-  намаляване на изгубените работни дни вследствие злополуки;

-  по-ефективно и по-ефикасно спазване на нормативните изисквания;

-  обучение на персонала за повишаване на квалификацията и неговата мотивация за висококачествен   труд   и   вътрешна   нагласа   за   постоянни   и   измерими   подобрения   в ежедневната работа.

 

 

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА

-           намаляване вредните въздействия върху околната среда от нашите дейности и услуги;

-  управление  на  аспектите  на  околната  среда,  свързани  с  въздуха,  водата,  почвата, отпадъци,  замърсяване  /прах,  шум,  вибрации,  отпадъци  от  опаковки,  ресурси  /  горива, енергия, вода/;

-           осигуряване на осведоменост на персонала по въпросите на околната среда и разбиране на аспектите на околната среда от дейностите на фирмата;

-            вземане  на  решения  за  информиране  и  обсъждане  със  заинтересованите  страни  на проблемите по околната среда и полаганите усилия за подобряването й;

-            полагане на усилия за непрекъснато подобряване управлението по околна среда чрез системни проверки, прилагане на коригиращи и превантивни действия и резултатност спрямо

околната среда;

-            оценяване ефективността,  пригодността  и  поддържане  на  политиката  ни  по  околната среда чрез периодични прегледи от ръководството;

-           създаване на положителен публичен имидж в рамките на свободния пазар;

В КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД са сформирани Комитет по условия на труд  и опазване  на околната среда  /КУТ/ с участие на представители от страна на работниците и специалисти, което дава възможност за своевременно уведомяване на Ръководството за всички прилежащи нужди за подобряване  на  условията  на труд  и/или аспектите на  околната   среда.

КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ    ООД внедрява и поддържа Интегрирана Система за управление на качеството,  ОС и ЗБР, съответстваща на изискванията на международните стандарти ISO9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. Периодично оценяваме ефективността и ефикасността  на  ИСУ. Във връзка с това извършваме: определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху качеството, здравословните и безопасни условия на труд и аспектите на околната среда.

Регламентирани    са        действията   за        реагиране    при    извънредни ситуации,     за предотвратяване  или  смекчаване  на  вредните  последици  за  здравето,  безопасността  при работа  и   околната   среда.  Изготвен  е  ОД 4.4.1 - „План  за  действие  при  извънредни ситуации”, ОД 4.4.2 -  „График за провеждане на практически упражнения за реагиране по време на извънредна ситуация”.

 Действията при аварийни ситуации са съобразени с външните специализирани институции за овладяване на извънредната ситуация.

Като  Управител  на        КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ    ООД,  от  мое  име  и  от  името  на  цялото ръководство

ДЕКЛАРИРАМ :

Участие и отговорност в осъществяването на обявената Политика по Качеството, ОС и ЗБР.

                       

 

Управител:

                        Генчо Каназирев

 

 

                                                


Благодарение на тези и още много други успехи, заслуги и признания, фирма "КАН Учтехспорт България" ООД, с търговските си решения Мебели КАН, сладките спортни кенгурчета, запазените марки от ЕТ "КАН 2001" до днес,  може с гордост да заяви, че произвежда в България с необходимите сертификати за Управление на Качеството, Околната Среда, Безопасни Условия на Труд, декларации за съответствие, компетентни и квалифицирани служители и работници. Вярваме, че грешките които допускаме можем да коригираме, но стабилността ни в отношенията, в материалите, в здравината и разбирането са ненадминати и то благодарение на нашите изключителни клиенти- партньори. Благодарим Ви!

Доставяме Бъдещето До Вашето Училище, Дом, Офис...! Yes, We KAN Sport!