Приложени публикации


ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0404
„Подобряване условията на труд във фирма „Кан Учтехспорт България" ООД чрез извършване на анализ на състоянието, проектиране на организацията на трудовата дейност, внедряване на аспирационна система и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по- добри  качества"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

1_640_03

 

2_640_01

 

3_640_01

 

4_640_01

 

5_640

Инвестира във вашето бъдеще!

Доставяме Бъдещето До Вашето Училище, Дом, Офис...! Yes, We KAN Sport!