Права и задължения електронен магазин КАН


ОБЩИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ В СВЕТА НА КАН !
www.cansportbg.comНашите доставки, услуги и оферти важат и за бъдещи търговски взаимоотношения, дори ако не бъдат изрично договорени повторно. Тези условия се считат за приети най-късно чрез приемането на стоката или услугата. С настоящото се отхвърлят насрещни потвърждения на купувача при позоваване на неговите Търговски условия. Отклонения от настоящите условия имат сила, само ако бъдат писмено потвърдени от нас.


 

Електронният магазин предлага на своите потребители страницата www.cansportbg.com във вида, в който e и не носи отговорност по отношение на надеждността на неговото функциониране, условията за достъп до страницата.


www.cansportbg.com
има право да променя цени, количества, начин на плащане и доставка, технологията и дизайна на страницата без предварително известяване или чрез известяване на дистрибуторската мрежа.


www.cansportbg.com
има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.


www.cansportbg.com
има право да закрие и/или изтрие информацията на/за дадена стока или категория, по своя преценка и без право на преразглеждане.


www.cansportbg.com
има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че Потребителят е нарушил Общите условия, разпространява нежелана реклама или използва страницата за противозаконни цели или против обществения морал.
www.cansportbg.com
има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и всякакви рекламни материали. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.


www.cansportbg.com
не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.
Самият факт, че www.cansportbg.com е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от страницата няма да бъде следен и записван от трети страни.


За предоставянето на своите услуги www.cansportbg.com събира, обработва, използва и съхранява Трите имена, Област, Град, Пощенски код, Адрес за доставка и Адрес кореспонденция, Телефон за връзка- стационарен и мобилен, Актуален e-mail и данни за фактуриране, ако Потребителят желае да получи такава. Тази информация се въвежда лично от Потребителят с изричното му съгласие по време на въвеждането на данните, за регистрирани потребители се изразява в използването на дадена комбинация от потребителско име и парола.
С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, www.cansportbg.com събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията в страницата, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, и др.
Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на страницата не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.


Връзки в www.cansportbg.com може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. Страницата не носи отговорност за съдържанието извън домейна www.cansportbg.com .ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителите имат право да ползват услугите на www.cansportbg.com в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия, а така също и други общовалидни ограничения.


Съдържанието, дизайнът и източниците на този уебсайт са обект на авторско право. Това право се защитава с декларация от авторите.
Публикуваната информация е само за лично ползване. При използване на текст, снимка или елементи от страницата е задължително упоменаването на www.cansportbg.com . Моля, да ни информирате за всяко подобно упоменаване в други страници!


Копиране, публикуване, разпространение, предаване, препредаване, излъчване или архивиране на информация от уебсайта в оригиналния и вид за извършване на търговска или обществена дейност може да се извършва само след дадено писмено съгласие от "КАН Учтехспорт България" ООД.

Потребителите на страницата нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на страницата без изричното писмено разрешение на www.cansportbg.com .
Потребителите нямат право да претоварват страницата с фиктивни заявки или друга информация.


Потребителите на страницата нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до страницата на КАН, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват нарушаване на каквито и да е права и интереси на трети лица.


Потребителите носят пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.


Потребителите са длъжни да въведат вярно и пълно исканите лични данни, като носят лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на страницата.


Потребителите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди, но това ще включва и закриване на използваните от тях потребителско име и парола. За целта следва да докажат, че те са регистрираното лице, като изпратят цялата информация въведена при регистрацията.


Потребителите се съгласяват с това, че част от персонала на КАН, в зависимост от задълженията си, имат достъп до част или цялата от следната информация, но нямат право да ги разгласяват/разпространяват, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи. "КАН Учтехспорт България" ООД гарантира за поверителността на лична потребителска информация, получена чрез тази страница без предварително разрешение, освен в случай на задължителна законова процедура или за да защити правата си.


Закупена стока може да бъде върната в 7 дневен срок, ако не е ползвана, разпечатана или с нарушен търговски вид. Разноските по връщането и застраховката на стоката са за сметка на купувача!Оферта и сключване на договор
Нашите оферти са незадължителни, ако не е изрично споменато друго. Мострите и пробите представляват незадължителни рамкови данни. Сделките и договореностите стават задължителни едва след писмено потвърждение на поръчката или чрез извършване на доставка от нас, като в последния случай фактурата замества потвърждението на поръчката.
Устното и писменото приложно-техническо консултиране са незадължителни - също и по отношение на евентуални авторски права на трети лица - и не освобождава купувача от собствена проверка на приложимостта на нашите изделия за предвидените процеси и цели.

Цени

Ако не е изрично споменато друго, цените са незадължителни и се основават на ценообразуващите фактори към момента. Ако до деня на доставката настъпят промени в ценообразуващите фактори, напр. поради повишаване на цените на суровините или повишаване на заплатите, си запазваме правото за съответна корекция на нашите цени.
За поръчки, за които не са договорени цени, важат нашите цени, действащи в деня на доставката. Продажните цени, както и всички оферти и калкулации са в лева, ако не е изрично договорено друго.

Условия на плащане
Ако в отделен договор не е фиксирано друго споразумение относно начина на плащане, важи следното: при авансово плащане в срок до 2 работни дни, за представителите на фирмата и нейните дистрибутори се предоставя процент отстъпка, считано съответно от стойността на стоката. Доставка от тип „Обикновена"  се заплаща в срок от 30 календарни дни от датата на фактурата, ако в ценовите листи не съществуват други програмно обвързани условия за плащане. Върху разходите за инструменти, монтаж и сходни, както и при поръчки с нетна стойност на стоката под 1000 лева не се предоставя клиентска отстъпка, освен в потвърдените от КАН особени случаи.
Горепосочената отстъпка се предоставя само при условие, че всякакви други платежни задължения по предишни доставки за изпълнени без остатък. Плащането се извършва независимо от получаването на стоката и евентуални рекламации.
Нашите пълномощници по пласмента имат права за инкасо.
Задържането на плащания и прихващането е възможно, само ако насрещната претенция на купувача е неоспорима.
При просрочване на срока за плащане започва да тече забава и/или лихва без предварително напомняне.
При просрочване на датите на падежа имаме право да начисляваме лихви за просрочване в размер на 6%. В случай на забава имаме право да начисляваме лихви за забава в размера на обичайните банкови лихви по кредитите.
При просрочване на плащане, всички текущи фактури, респ. суми по менителници подлежат веднага на плащане и на завеждане на иск.
При неспазване на условията на плащане или при обстоятелства, при които се намалява кредитоспособността на купувача, имаме право веднага да поискаме плащане на всички наши претенции.
Имаме право да компенсираме всички наши претенции спрямо купувача чрез всички претенции, които купувачът има спрямо нас чрез доставката или на други правни основания.

Запазване правото на собственост и други обезпечения
До пълното заплащане на всички претенции спрямо купувача, също и бъдещи такива, произтичащи от търговската връзка, стоката остава наша собственост.
Правото на собственост обхваща също - евентуално отнесено към съвместна част от собствеността - изделия, които е трябвало да бъдат произведени чрез преработка, смесване или свързване на изделия с нашата запазена собственост.
В случай на препродажба на стока, представляваща наша запазена собственост(съсобственост) от страна на купувача, още днес става валидно преотстъпването на нас на претенциите на купувача спрямо неговия получател, заедно с допълнителните права, до размера на всички претенции заедно със страничните наши претенции.
Ако от трета страна, в частност чрез изпълнения на съдебни решения, бъдат предявени, обосновани или задействани права над предмети с наше запазено право на собственост (съсобственост), купувачът следва да ни уведоми незабавно чрез препоръчана поща, като посочи всички подробности. Всички разходи и такси, които настъпят за нас при всички - също и извънсъдебни действия за защита на нашите права, купувачът трябва да възстанови незабавно.
Купувачът трябва да застрахова в достатъчна степен стоките, покрити със запазено право на собственост срещу огън и кражба. В случай на щета претенциите срещу застраховката ни се преотстъпват още сега в размер на стойността на стоката - запазена собственост.

 

РЕКЛАМАЦИОННИ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. Закупена стока може да бъде върната в 14 дневен срок, ако не е ползвана, разпечатана или с нарушен търговски вид. Разноските по връщането и застраховката на стоката са за сметка на купувача!

2. За рекламирана се счита всяка стока, чиято функционалност е нарушена по вина на КАН, не отговаря на предварителното описание, дадено от КАН към момента на заявка, не запазва своите свойства в определения рекламационен период и е негодна за обичайна употреба.

3. Търговската гаранция не се обвързва с отговорността на КАН за несъответствие на стоката.
4. Рекламацията се удостоверява с касов бон, фактура.
5. Срок на търговската гаранция - може да се предостави от 1 месец до 10 години.

6. Търговската гаранция обикновено се предоставя от производителя, респективно вносителите и те са лицата които отговарят по нея.

7. Рекламацията се отправя до мястото, описано в гаранционната карта.

8. Всички условия на рекламация и гаранция се съобразяват със закона за защита на потребителите.

Гаранция на металната част при столове Андон, Нено, класни чинове и маси - 5 години.

Гаранция на дървена, масивна част, шперплат, пластмаса - 2 години.

Гаранция на тапицирана част, други метални и кантослепена част - 1 година.N.B. Рекламационният период не винаги препокрива гаранционния!Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лошо съхранение или неправилна експлоатация, транспорт извършен от клиента.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоргинални консумативни материали за експлоатация, почистване и поддръжка.

4. Клиентът е запознат с функционалността на артикула, отговаря на описанието, дадено от КАН към момента на заявка, но умишлено не се е запознал с особеностите към момента на заявка.
5. Нарушена цялост в случай на форсмажорни обстоятелства.

Нашата молба към Вас, уважаеми клиенти - не използвайте само вода за почистването на стоките си, за да се възползвате максимално от българското производство!

„КАН Учтехспорт България” ООД с марката си Мебели КАН е първата частна фирма в България с предмет на дейност производство и търговия с тръбни, корпусни, тапицирани мебели и спортно обзавеждане на училища и детски градини. Фирмата е създадена през 1991 година и от тогава до днес непрекъснато се развива. Днес фирмата разполага с над 7 500 м2 собствени закрити производствени, складови и други помещения, 4 магазина и собствена дистрибуторска мрежа, покриваща цяла България. „Мебели КАН” е една от фирмите, учредили Сдружението на  на мебелопроизводителите от Ямболски регион. В сдружението участват около 20 фирми, които работят в сферата на мебелната промишленост с над 700 работници.  Също така „Мебели КАН” е една от 16-те фирми в страната, които могат да поставят на продуктите си маркетинговия знак „Проверени български мебели” като проверен член на Браншовата Камара на Дървопреработващата и Мебелната Промишленост.  

Специализацията на фирмата е в разработването и производството на корпусна и тръбна мебел за училища и детски градини, но също така и мебели за дома, офиси и хотели; спортни съоръжения и пособия, както и тръбна мебел с друго предназначение. В последните години фирмата разшири дейността си и започна производство на модели тапицирана и мека мебел за дома, офиси и хотели. Капацитетът на фирмата е достатъчно стабилен, за да произвежда както серийно, така и по индивидуални проекти и идеи на клиенти.

 „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ООД е отворена за нови предложения и бизнес начинания!

 

Доставяме Бъдещето До Вашето Училище, Дом, Офис...! Yes, We KAN Sport!